Kington Choral Society

Performances of Negro Spirituals